People

Member

Professor Takashi YOSHIMURA takashiy@
Associate Professor Taeko NISHIWAKI-OHKAWA tohkawa@
Designated Lecturer Yusuke NAKANE nakane@
Assistant Professor Akira TSUKADA tsuka@

When sending emails, please add agr.nagoya-u.ac.jp.

D3 Tomoya
NAKAYAMA
D1 Kousuke
OKIMURA
Tamiris IMAEDA YASSUMOTO
M2 Yuki
KATO
Asuka
SASAKI
Jiachen
SHEN
Michiyo
MARUYAMA
Takaya
MIYOSHI
M1 Yuka
AZUMA
Haruki
ATSUMI
Saho
TAKEDA
Rio
HAMASHIMA
Zisheng
XIAO
B4 Masashi
IWATA
Yuki
OKUSHI
Ayana
ONO
Hiroto
KATO
Rika
TOYAMA
PD Takako Katherine TAMAI Ying-Jey
GUH
Secretary Yoshiko
IKUNO
Technician Wataru
OTA
Yuko
FURUKAWA
Research student
PAGE TOP