Click to e-mail.

ASSOCIATE PROFESSOR Daita NADANO

ASSISTANT PROFESSOR Kenzi OSHIMA

DOCTOR COURSE 3rd GRADE May Thin Kyu

MASTER COURSE 2ND GRADE Kaori ANDO
Runa ISHIKAWA
Ippei KITO
Takayuki KIDO
Shunta GOTO
Naoki NAKAGAMI

MASTER COURSE 1ST GRADE Naho ITO
Motoyasu OTA
Misaki NAKAJIMA
Kazuma NODA
Kanon FURUSATO

BACHELOR COURSE 4TH GRADE Mano ANDO
Minori KAMADA
Daisuke KAWADA