Click to e-mail.

ASSOCIATE PROFESSOR Daita NADANO

ASSISTANT PROFESSOR Kenzi OSHIMA

MASTER COURSE 2ND GRADE Mano ANDO
Minori KAMADA
Daisuke KAWADA

MASTER COURSE 1ST GRADE Minori SUZUKI
Ayana TAKAHARA

BACHELOR COURSE 4TH GRADE Rikuto IMAI
Daisuke FUNABASHI
Yousuke HORI