Member
Professor   Toshio Nishikawa
Associate Professor   Atsuo Nakazaki
Assistant Professor   Masaatsu Adachi
Technical Staff   Kazushi Koga
Technical Assistant   Naho Mori
D3 Nobuyuki Matsumoto
D2 Sohei Ueno [DC1] , Wenyu Huang
D1 Yoshihiko Nokura
M2 Yoshiki Nakane , Yuushi Hirata, Yu Miyazawa, Yuta Yamamoto
M1 Kaori Ueki, Shotar Iwase, Hashimoto Keiko, Kota Hasegawa
B4 Nobukazu Nagai, Tadachika Miyasaki, Shogo Watanabe